Select Language:


Log In Email

Notice & Events

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

2080/11/7 08:11:08

Download File

क्याम्पस सञ्चालक समितका अध्यक्ष रामशरण उप्रेती ज्यूको अध्यक्षतामा यस क्याम्पसका नव निर्वाचित सञ्चालक समिति, अनुगमन समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्यहरू र शिक्षक - कर्मचारी बीच परिचयात्मक तथा क्याम्पसमा विद्यमान परिस्थिति तथा भावी कार्य योजना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।

Back to top