S.n Title Description Date Category Action
1 स्नातक तह दोश्रो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह दोश्रो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना 2079-02-05 Scholarship
2 विदा सम्बन्धी सूचना । विदा सम्बन्धी सूचना । 2079-01-26 Holiday
3 ४-वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।  2079-01-25 Exam
4 कक्षा संचालन गरिएको बारे सूचना कक्षा संचालन गरिएको बारे सूचना 2079-01-14 New Updates
5 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा  2079-01-12 New Updates
6 प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा  2079-01-11 Exam
7 सूचना सूचना  2079-01-09 New Updates
8 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-12-30 New Updates
9 कक्षा संचालनको समय परिवर्तन गरिएको बारे । कक्षा संचालनको समय परिवर्तन गरिएको बारे । 2078-12-15 New Updates
10 परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2078-12-07 Exam
11 प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा  2078-12-02 Exam
12 स्नातक तह चाैथाे वर्षकाे विदाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । स्नातक तह चाैथाे वर्षकाे विदाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2078-12-01 New Updates
13 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-11-23 Holiday
14 ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2078-11-20 New Updates
15 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-11-18 Holiday
16 ४-वर्षे स्नातक तह वी.एड. चौथो वर्षको अभ्यास शिक्षण सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह वी.एड. चौथो वर्षको अभ्यास शिक्षण सम्बन्धमा । 2078-11-13 New Updates
17 ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने सम्बन्धमा । 2078-11-12 New Updates
18 क्याम्पसको बिहानी सत्रको पठनपाठन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । क्याम्पसको बिहानी सत्रको पठनपाठन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । 2078-11-12 Holiday
19 आन्तरिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा आन्तरिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा  2078-11-08 Result
20 भौतिक उपस्थितिमा नियमित कक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना भौतिक उपस्थितिमा नियमित कक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना 2078-10-28 New Updates

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.