S.n Title Description Date Category Action
1 नतिजा प्रकाशित मिति २०७८ कार्तिक १३ गते संचालित विज्ञापन नं. ०१-०७८/०७९ सवारी चालक पदको छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । 2078-07-14 Vacancy
2 आवश्यकताको सूचना विज्ञापन नं. :- १/०७८/०७९ ; पद :- सवारी चालक ; आवश्यक संख्या :- १ ; उमेर :- २५ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको ; शैक्षिक योग्यता :- ८ कक्षा उतिर्ण भएको ; मासिक पारिश्रमिक :- क्याम्पस नियमअनुसार ; सेवा :- करार ; दरखास्त दर्ता दस्तुर :- १,५००.०० (अक्षररुपी एक हजार पाँच सय मात्र) 2078-05-22 Vacancy

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.