S.n Title Description Date Category Action
1 स्नातक तह दोश्रो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह दोश्रो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना 2079-02-05 Scholarship
2 छात्रवृतिकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे । २०७८ सालमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको छात्रवृतिकाे नतिजा प्रकाशन  2078-09-25 Scholarship

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.