S.n Title Description Date Category Action
1 प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा 2078-07-28 Exam
2 एम.एड. दोस्रो सेमेस्टरको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना एम.एड. दोस्रो सेमेस्टरको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना  2078-07-11 Exam
3 प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा  2078-07-11 Exam
4 स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा आवदेन फाराम भर्ने सूचना 2078-06-12 Exam
5 स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा आवदेन फाराम भर्ने सूचना 2078-06-05 Exam
6 M.Ed. Third Semester Examination Centers (Tribhuvan University) Tribhuvan University, Faculty of EducationDean's OfficeM.Ed. Third SemesterExamination CentersDate : Bhadra 20, 2078Time : 11 am to 2 pm  2078-05-10 Exam
7 स्नातकाेतर तह तेस्राे सेमेस्टर (नियमित, आंशिक तथा मौका) को परिक्षा समय तालिका स्नातकाेतर तह तेस्राे सेमेस्टर (नियमित, आंशिक तथा मौका) को परिक्षा समय तालिका  2078-05-07 Exam
8 परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना  2078-02-10 Exam
9 बाह्य परिक्षा संचालन सम्बन्धमा बाह्य परिक्षा संचालन सम्बन्धमा  2077-12-31 Exam

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2021.