S.n Title Description Date Category Action
1 ४-वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह दोश्रो वर्षको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।  2079-01-25 Exam
2 प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा  2079-01-11 Exam
3 परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2078-12-07 Exam
4 प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा  2078-12-02 Exam
5 तेस्रो वर्षको परिक्षा फारम भर्ने सम्बन्धमा । तेस्रो वर्षको परिक्षा फारम भर्ने सम्बन्धमा । 2078-10-26 Exam
6 अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुने सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुने सम्बन्धमा 2078-10-03 Exam
7 स्नातक तह प्रथम वर्षको परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह प्रथम वर्षको परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना 2078-08-29 Exam
8 प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा 2078-07-28 Exam
9 एम.एड. दोस्रो सेमेस्टरको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना एम.एड. दोस्रो सेमेस्टरको परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना  2078-07-11 Exam
10 प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा  2078-07-11 Exam

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.